Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike.
Z nadaljno uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov. Splošni pogoji - Piškotki
I domov I

Sklic 26. skupščine delničarjev


Datum: 13.6. 2017

V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. členom Statuta Komunalnega podjetja Kamnik,
d. d., Cankarjeva c. 11, Kamnik, v. d. direktorice družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje

26. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v četrtek, dne 20.7.2017, ob 12.00 uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik, d. d., Cankarjeva c. 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se prisotnost na skupščini in se za predsednika skupščine izvoli odvetnika Stojana Zdolška ter preštevalca glasov Cirila Čevko in Miro Jagodic. Skupščino se obvesti, da je prisotna vabljena notarka Judita Učakar Rženičnik.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016 in poročilom nadzornega sveta za leto 2016 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

3.1. Bilančni dobiček Komunalnega podjetja Kamnik, d. d. za leto 2016 znaša 201.047,04 EUR in je sestavljen iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2016 v višini 77.479,30 EUR, prenesenega dobička iz preteklih let v višini 126.173,35 EUR in aktuarske izgube v znesku -2.605,61 EUR.

Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 201.047,04 EUR ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina ne potrdi in ne odobri dela uprave in nadzornega sveta v letu 2016 in jima ne podeli razrešnice za poslovno leto 2016.

4. Odstop članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Predlog sklepov:

4.1. Sprejmeta se odstopni izjavi dosedanjih članov nadzornega sveta - predstavnika delničarjev Bogdana Pogačarja, izvoljenega za člana NS-predstavnik delničarjev, dne 24.9.2014 in Iva Pestotnika, izvoljenega za člana NS-predstavnik delničarjev, dne 22.8.2014.

4.2. Za nova člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev se imenujeta Matjaž Rakovec in Ivan Pristovnik, za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z dnem imenovanja.

5. Imenovanje revizorja za leto 2017

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se predlaga, da skupščina za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2017 imenuje revizijsko hišo:

KPMG Slovenija, Podjetje za revidiranje, d. o. o.

Železna cesta 8a

1000 Ljubljana

6. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe

6.1. Spremeni se prvi odstavek 27. člena Statuta ki se na novo glasi:

»Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe vsaj 30 dni pred skupščino.«

Gradivo: Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delavnik od 10.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, pa na Komunalnem podjetju Kamnik, d. d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5. Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvijo so objavljeni na spletni strani www.kpk-kamnik.si

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (16.7.2017) - presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (16.7.2017). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci delničarjev oz. njihovi zastopniki morajo pooblastila preložiti pred zasedanjem skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena
ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje predlog za objavo v skladu z 300. čl. ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD-1.

Komunalno podjetje Kamnik, d. d.

Anča Cvirn

v. d. direktoriceSklic 25. skupščine delničarjev


Datum: 18.7.2016

V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. členom Statuta Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva c. 11, Kamnik, uprava družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje

25. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v petek, dne 26.8.2016 ob 10.00 uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva c. 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Bogdana Pogačarja, za preštevalca glasov se izvoli Čevka Cirila. Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Judita Učakar Rženičnik.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015 in poročilo nadzornega sveta za leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2015.

2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2015 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2015.

3. Sprejem sklepov o uporabi letnega dobička

Predlog sklepov:

3.1. Bilančni dobiček Komunalnega podjetja Kamnik d.d. za leto 2015 znaša 260.875,30 € in je sestavljen iz nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2015 v višini 67.033,39 € in prenesenega čistega dobička iz leta 2014 v višini 193.841,91 €.

Direktor družbe predlaga nadzornemu svetu, da sprejme naslednji sklep o delitvi bilančnega dobička:

3.2. Bilančni dobiček v višini 260.875,30 € se razdeli:

- za kapitalske rezerve……………………………..80.000,00 €

- za dividende………………54.701,95 € oz. 0,95 € brutto / delnico

- nerazporejen dobiček…………………………..126.173,35 €

3.3.Rok za izplačilo dividend je 90 dni po skupščini vsem delničarjem, ki so na presečni dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

4. Imenovanje revizorja za leto 2016

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se predlaga da skupščina za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko hišo :

PRO REVIZIJA d.o.o., Ulica Toneta Tomšiča 2, 6559 Ilirska Bistrica

Gradivo

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delavnik, od 10.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d.d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvijo so objavljeni na spletni strani www.kpk-kamnik.si

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (22.8.2016)-presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (22.8.2016). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci delničarjev oz. njihovi zastopniki morajo pooblastila preložiti pred zasedanjem skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve nadzornega sveta ali revizorjev iz 301.člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296.člena ZGD-1, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje predlog za objavo v skladu z 300.čl.ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.čl.ZGD-1.

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Uprava:

Bojan Klemen
Sklic 24. skupščine delničarjav


Datum: 20.7.2015

V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. členom Statuta Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva c. 11, Kamnik, uprava družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje

24. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v torek, dne 25.8.2015 ob 12.00 uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva c. 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Bogdana Pogačarja, za preštevalca glasov se izvoli Čevka Cirila. Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Judita Učakar Rženičnik.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2014 in poročilo nadzornega sveta za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2014

Predlog sklepov:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2014.

2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2014 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2014.

3. Sprejem sklepov o uporabi letnega dobička

Predlog sklepov:

3.1. Bilančni dobiček komunalnega podjetja Kamnik d.d. za leto 2014 znaša 500.487,61 € in je sestavljen iz nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2014 v višini 126.090,13 € in prenesenega čistega dobička iz leta 2013 v višini 374.397,48 €.

Direktor družbe predlaga nadzornemu svetu, da sprejme naslednji sklep o delitvi bilančnega dobička:

3.2. Bilančni dobiček v višini 500.487,61 € se razdeli:

- za kapitalske rezerve……………………………..250.000,00 €

- za dividende………………54.701,95 € oz. 0,95 € brutto / delnico

- udeležba na dobičku (uprava)…………………..1.943,75 €

- nerazporejen dobiček…………………………..193.841,91 €

3.3. Rok za izplačilo je 90 dni po skupščini vsem delničarjem, ki so na presečni dan vpisani

pred zasedanjem skupščine vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih

papirjev.

4. Imenovanje revizorja za leto 2015

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se predlaga da skupščina za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko hišo :

PRO REVIZIJA d.o.o., Ulica Toneta Tomšiča 2, 6559 Ilirska Bistrica

Gradivo

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delavnik, od 10.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d.d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvijo so objavljeni na spletni strani www.kpk-kamnik.si

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (21.8.2015)-presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (21.8.2015). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci delničarjev oz. njihovi zastopniki morajo pooblastila preložiti pred zasedanjem skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve nadzornega sveta ali revizorjev iz 301.člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296.člena ZGD-1, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje predlog za objavo v skladu z 300.čl.ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.čl.ZGD-1.

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Uprava:

Bojan Klemen


Pripeti dokumenti:
Sklic 23. skupščine delničarjev


Datum: 16.7.2014


V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. člena Statuta Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, Kamnik, uprava družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje


23. SKUPŠČINO DELNIČARJEV


ki bo v petek, dne 22.8.2014 ob 12.00 uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV:1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščinePredlog sklepa:


Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Bogdana Pogačarja, za preštevalca glasov se izvoli Marjana Kotnika. Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Branka Bradeško. 1. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013 in poročilo nadzornega sveta za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013

  Predlog sklepov:

  1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2013.

  2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2013 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2013.

 2. Sprejem sklepov o uporabi letnega dobička

  Predlog sklepov:  1. Bilančni dobiček Komunalnega podjetja Kamnik d.d. za leto 2013 znaša 431.043,18 EUR in je sestavljen iz dobička poslovnega leta 2013 v višini 194.938,61 EUR in prenesenega čistega dobička leta 2012 v višini 236.104,57 EUR.

  2. Bilančni dobiček v višini 431.043,18 EUR se razdeli:


 • za dividende……………………...43.000,00 EUR oz. 0,7468 EUR bruto/delnico

 • udeležba uprave na dobičku……13.645,70 EUR

 • nerazporejen dobiček………….374.397,48 EUR


  1. Rok za izplačilo dividend je 90 dni po skupščini, vsem delničarjem, ki so na presečni dan t.j. četrti dan pred zasedanjem skupščine, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

 1. Imenovanje revizorja za leto 2014

  Predlog sklepa:

  Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2014 imenuje revizijska družba in sicer EBM revizijska družba d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana.

 2. Imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev

  Predlog sklepa:

  1. Ugotovi se, da je z dnem 11.5.2014 prenehal mandat naslednjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma kapitala, Pogačar Bogdanu in Kotnik Marjanu.

  2. Za nova člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, se z dnem sklepa skupščine, t.j. 22.8.2014 za dobo štirih let imenujeta Bogdan Pogačar in Ivo Pestotnik.

   Gradivo

   Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delavnik, od 10.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d.d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

   Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvijo so objavljeni na spletni strani www.kpk-kamnik.si

   Udeležba na skupščini

   Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (18.8.2014)-presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (18.8.2014). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci delničarjev oz. njihovi zastopniki morajo pooblastila preložiti pred zasedanjem skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

   Dopolnitev dnevnega reda:

   Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

   Objava nasprotnega predloga:

   Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve nadzornega sveta ali revizorjev iz 301.člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296.člena ZGD-1, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje predlog za objavo v skladu z 300.čl.ZGD-1.

   Delničarjeva pravica do obveščenosti:

   Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.čl.ZGD-1.

   Komunalno podjetje Kamnik d.d.

   Uprava:

   Bojan Klemen
Sklic 22. skupščine delničarjev


Datum: 16.7.2013

V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. člena Statuta Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, Kamnik, uprava družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje

22. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v ponedeljek, dne 26.8.2013 ob 14.00 uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Bogdana Pogačarja, za preštevalca glasov se izvoli Marjana Kotnika. Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Branka Bradeško.

 • 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2012 in poročilo nadzornega sveta za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2012

Predlog sklepov:

 • 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2012, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2012.
 • 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2012 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2012.
 • 3. Sprejem sklepov o uporabi letnega dobička

Predlog sklepov:

3.1. Bilančni dobiček družbe za leto 2012 znaša 336.323,26 € in je sestavljen iz dobička poslovnega leta 2012 v višini 200.437,38 € in prenesenega čistega dobička iz leta 2011 v višini 135.885,88 €.

3.2. Bilančni dobiček v višini 336.323,26 € se razdeli:

 • - za dividende................................86.188,07 € oz. 1,4968 € bruto/delnico
 • - udeležba na dobičku.......................14.030,62 €
 • - Nerazporejen dobiček.................. 236.104,57 €

3.3. Rok za izplačilo dividend je 90 dni po skupščini, vsem delničarjem, ki so na presečni dan t.j. četrti dan pred zasedanjem skupščine, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

 • 4. Imenovanje revizorja za leto 2013

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2013 imenuje revizijska družba in sicer EBM revizijska družba d.o.o., Verovškova 55, 1000 Ljubljana.

Gradivo

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delavnik, od 10.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d.d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvijo so objavljeni na spletni strani http://www.kpk-kamnik.si/

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (22.8.2013)-presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (22.8.2013). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci delničarjev oz. njihovi zastopniki morajo pooblastila preložiti pred zasedanjem skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve nadzornega sveta ali revizorjev iz 301.člena ZGD-1 (v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296.člena ZGD-1, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje predlog za objavo v skladu z 300.čl.ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305.čl.ZGD-1.

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Uprava:

Bojan Klemen


Pripeti dokumenti:
Sklic 21. skupščine delničarjev


V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. členom Statuta Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, Kamnik, uprava družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje

21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v ponedeljek, dne 27.8.2012 ob 12.00 uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Bogdana Pogačarja , za preštevalca glasov se izvoli Marjana Kotnika. Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Branka Bradeško.

 • 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011 in poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011

Predlog sklepov:

 • 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011.
 • 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2011 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2011.
 • 3. Sprejem sklepov o uporabi letnega dobička

Predlog sklepov:

3.1. Bilančni dobiček družbe za leto 2011 znaša 143.009,89 € in je sestavljen iz tekočega dobička poslovnega leta 2011 v višini 14.248,02 € in prenesenega čistega dobička iz leta 2010 v višini 128.761,87 €.

3.2. Bilančni dobiček v višini 143.009,89 se razporedi:

 • Za dividende v višini 6.126,65 € oz. 0,106401 € bruto/delnico
 • Udeležba uprave na dobičku v višini 997,36 € (7% letnega dobička -pogodba)
 • Nerazporejen dobiček v višini 135.885,88 €

3.3. Rok za izplačilo dividend je 90 dni po skupščini oz. v okviru finančnih zmožnosti družbe, vsem delničarjem, ki so na presečni dan t.j. četrti dan pred zasedanjem skupščine, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

 • 4. Imenovanje revizorja za leto 2012

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje

revizijska družba: S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., Mestni trg 18, 3210 Slovenska Konjice.

 • 5. Uskladitev dejavnosti družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti

Predlog sklepa:

Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti in razširi tako kot je navedeno v materialu k 5. točki dnevnega reda.

Gradivo:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delavnik, od 10.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d.d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvijo so objavljeni tudi na spletni strani http://www.kpk-kamnik.si/

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (23.8.2012)-presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (23.8.2012). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci delničarjev oz. njihovi zastopniki morajo pooblastila predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1(v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1(v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300.členom ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Uprava:

Kamnik,17.7.2012 Bojan Klemen


Pripeti dokumenti:
Sklic 20. skupšćine delničarjev


V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. člena Statuta Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, Kamnik, uprava družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje

20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v četrtek, dne 25.8.2011 ob 12.00 uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli Bogdana Pogačarja, za preštevalca glasov se izvoli Zdravka Hribernika Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Branka Bradeško.

 • 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010 in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010

Predlog sklepov:

 • 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010.
 • 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2010.

 • 3. Sprejem sklepov o uporabi letnega dobička

Predlog sklepov:

3.1. Bilančni dobiček družbe za leto 2010 znaša 240.579,97 € in je sestavljen iz dobička poslovnega leta 2010 v višini 114.977,46 € in prenesenega čistega dobička iz leta 2009 v višini 125.602,51 €.

3.2. Bilančni dobiček v višini 240.579,97 € se razdeli:

 • - za dividende................................103.769,68 € oz. 1,802151 € bruto/delnico
 • - udeležba uprave na dobičku........................8.048,42 €
 • - Nerazporejen dobiček.....................128.761,87 €

3.3. Rok za izplačilo dividend je 90 dni po skupščini oz. v okviru finančnih zmožnosti družbe, vsem delničarjem, ki so na presečni dan t.j. četrti dan pred zasedanjem skupščine, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

 • 4. Imenovanje revizorja za leto 2011

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizijska družba in sicer REVIZIJSKI CENTER d.o.o., Družba za revizijo, Ul.Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Gradivo:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delavnik, od 10.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d.d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvijo so objavljeni tudi na spletni strani www.kpk-kamnik.si

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (21.8.2011)-presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (21.8.2011). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci delničarjev oz. njihovi zastopniki morajo pooblastila predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Objava nasprotnega predloga:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1(v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge za volitve nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1(v nadaljevanju volilni predlog). Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu z 300.členom ZGD-1.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Uprava : Bojan Klemen

Kamnik, 22.7.2011


Pripeti dokumenti:


[0.05 Mb]

[0.05 Mb][0.06 Mb]

[0.05 Mb]

Sklic 19. skupščine delničarjev


KOMUNALNO PODJETJE

KAMNIK d.d.

CANKARJEVA 11

1241 KAMNIK

Datum: 19.7.2010

V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. člena Statuta Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, Kamnik, uprava družbe skupaj z nadzornim svetom sklicuje

19. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v petek, dne 27.8.2010 ob 14.00 uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se izvoli Zdravko Hribernik. Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Branka Bradeško.

 • 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009 in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009

Predlog sklepov:

 • 2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2009.
 • 2.2. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2009 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2009.
 • 3. Sprejem sklepov o uporabi letnega dobička

Predlog sklepov:

3.1. Bilančni dobiček družbe za leto 2009 znaša 242.475,00 € in je sestavljen iz dobička poslovnega leta 2009 v višini 187.182,96 € in prenesenega čistega dobička iz leta 2008 v višini 55.292,04 €.

3.2. Bilančni dobiček v višini 242.475,00 € se razdeli:

 • - za dividende................................103.769,68 € oz. 1,802151 € bruto/delnico
 • - udeležba na dobičku........................13.102,81 €
 • - Nerazporejen dobiček.....................125.602,51 €

3.3. Rok za izplačilo dividend je 90 dni po skupščini oz. v okviru finančnih zmožnosti družbe, vsem delničarjem, ki so na presečni dan t.j. četrti dan pred zasedanjem skupščine, vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

 • 4. Imenovanje revizorje za leto 2010

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba in sicer REVIZIJSKI CENTER d.o.o., Družba za revizijo, Ul.Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

GRADIVO

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled vsak delavnik, od 10.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d.d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (23.8.2010)-presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (23.8.2010). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organu vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje ki ostane shranjeno pri družbi.

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Uprava:

Bojan Klemen


Pripeti dokumenti:
Sklic 18. skupščine delničarjev


KOMUNALNO PODJETJE

KAMNIK d.d.

CANKARJEVA 11

1241 KAMNIK

Datum: 6.4.2010

V skladu z določili ZGD-1 in v skladu s 35. in 36. člena Statuta Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, Kamnik, uprava družbe sklicuje

18. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo v torek, dne 11.5.2010 ob 13.00 uri v sejni sobi Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

DNEVNI RED SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se izvoli Zdravko Hribernik. Na skupščini bo prisotna vabljena notarka Branka Bradeško.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se z dnem skupščine, za štiriletno mandatno obdobje imenujeta Bogdan Pogačar in Marjan Kotnik.

Obrazložitev:

Mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta družbe, predstavnikoma delničarjev, Mahnič Ulčar Majdi in Kotnik Marjanu, je potekel z dnem 1.3.2010, zato je potrebno imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev. Nadzorni svet je izoblikoval predlog novih članov nadzornega sveta, kot je navedeno v predlogu sklepa in ga skupaj z zahtevo za sklic skupščine družbe, ki naj odloča o imenovanju novih članov nadzornega sveta, posredoval upravi družbe.

GRADIVO

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled vsak delavnik, od 10.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na Komunalnem podjetju Kamnik, d.d. Cankarjeva c. 11, Kamnik, v sobi številka 5.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (7.5.2010)-presečni dan in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino (7.5.2010). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki ali njihovi pooblaščenci. Pooblastila ostanejo shranjena v poslovni dokumentaciji družbe.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organu vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedem dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje ki ostane shranjeno pri družbi.

Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Uprava:

Bojan Klemen


Pripeti dokumenti:

Kako ocenjujete stanje vodooskrbe in kvaliteto pitne vode na javnih vodovodnih sistemih v občini Kamnik s katerimi upravlja KPK d.d.

  odlično
  prav dobro
  dobro
  zadostno
  nezadostno

© 2007 Komunala Kamnik
[...] N3